Çalışma İzinleri

ANATOLİAN CONSULTİNG OLARAK HER YIL BİNLERCE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPIP YÜKSEK ORANDA BAŞARI SAĞLAMAKTAYIZ. BU BAŞARININ ALTINDA İŞ TANIMINI BİLEN VE SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN PROFESYONEL BİR KADROYA SAHİP OLMAMIZ VE ONLİNE SİSTEMİMİZ ÜZERİNDEN HIZLI İŞLEM YAPABİLMEMİZDİR.

ŞİRKETİNİZDE ÇALIŞACAK YABANCI PERSONELİNİZİN ÇALIŞMA İZİN İŞLEMLERİ

ŞİRKETİNİZDE ÇALIŞAN YABANCI PERSOENLİN ÇALIŞMA İZİNLERİNİN UZATILMASI İŞLEMLERİNİ ŞİRKETİMİZ SİZİN ADINIZA BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YAPMAKTADIR

YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ KRİTERLERİ SAĞLIYOR MUSUNUZ ?
Ülkemizde çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni olmaksızın çalışmaları kanunlarla yasaklanmış olup yabancı personellerin yasal olarak çalışmalarını sağlayan çalışma izinleri 4817 sayılı Kanun md.4 ile Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Eğer siz de işyerinizde veya evinizde bir yabancı personel istihdamında bulunmak istiyorsanız işletmenizin veya evinizin Bakanlığın yabancı personel çalıştıracak şirketlerde/evlerde aradığı kriterlere uygun olması gerekmektedir.

 • Çalışma izni alınacak işyerinde her bir yabancı personel için 5 Türk vatandaşı istihdamı zorunludur. Çalışma izni alacak kişi şirket ortağı ise 5 Türk vatandaşı istihdamı verilen 1 yılık çalışma izninin son 6 ayında aranmaktadır.
 • İşletmenin ödenmiş sermayesinin minimum 100.000 TL olma şartı aranmaktadır. İşletme eğer bu kritere uymuyorsa son yıl brüt satışlarının 800.000 TL olması veya işletme ihracatının 250.000 Amerikan Doları olması şartı aranmaktadır.
 • Vakıf ve Dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarda 2. madde aranmamakla beraber başta EV HİZMETLERİ olmak üzere , eğitim sektörü ve farklı devletlerin havayollarının Türkiye temsilcilikleri 1. ve 2. Maddeden muaf tutulmaktadır.
 • Şirket ortaklarında minimum sermaye payı %20 olmakla beraber bu rakam en az 40.000 TL olmalıdır.
 • İşletme tarafından personele ödenecek maaş miktarı hesaplanırken personelin icra edeceği iş ve yetkinliği ile örtüşür düzeyde olması göz önünde bulundurulmalıdır. Ödenecek maaş başvuru tarihinde yürürlükte olan asgari ücret baz alınarak hesaplanmakta olup ödenecek en az ücret asgari ücretin 1,5 katıdır.
 • Uzmanlık gerektiren masöz, masör, SPA terapisti gibi mesleklerin icrasına söz konusu işletmenin Kültür ve Turizm Bakanlığın’dan belgeli en az 4 yıldızlı bir otel yahut belgeli bir tatil köyü olması halinde müsaade edilmektedir.
 • Turizm animasyon organizasyon firmalarının ve eğlence sektörünün ustalık gereksinimi duyulan işlerinde (animatör vb.) işletmenin 10 T.C. vatandaşı personel çalıştırması halinde her bir yabancı için istenen 5 T.C. vatandaşı kriteri aranmayacaktır
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımı işlerinde çalışacak yabancı personelin çalışma izinleri değerlendirilirken 1. ve 2. Maddelerde yer alan kriterler aranmamaktadır.
 • İstenilen vasıfta bir Türk uzmanın bulunamadığı yada ileri teknoloji gerektiren çalışmalarda Genel Müdürlük tarafından verilecek onay ile 1. ve 2. maddeler aranmayacaktır.( Sermaye ve T.C. vatandaşı istihdamı )
 • İşletme eğer özellik arz eden DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ise işletmede çalışacak kilit personel dışındaki yabancılarda işletmenin Türkiye’de bulunan bütün işyerlerinde çalışan işçi sayısı göz önünde bulunarak değerlendirilecektir.


Çalışma İzni Muafiyetleri

Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla;

 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların,
 • Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların,
 • Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; (Değişik ibare:RG-22/1/2015-29244) Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,
  • Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla (Değişik ibare:RG-22/1/2015-29244) Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,
 • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,
 • İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların,
 • Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin,
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancıların program süresince,
  • Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların,
 • Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların,
 • Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince,
 • Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemi adamlarının,
 • Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri süresince, çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Mesleki hizmetler kapsamında olup, muafiyet hükümlerine tabi yabancı mimar, mühendis ve şehir plancılarının, hizmet sürelerinin bir ayı aşması durumunda akademik ve mesleki yeterliliğini tamamlayarak Bakanlıktan çalışma izni alması, ilgili meslek kuruluşuna geçici üye olması ve ulusal kurum ve kuruluşların uygulamalarına uyması zorunludur.


Süreli Çalışma İzni :


Süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27’nci maddesi uyarınca geçerli çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.


Süresiz Çalışma İzni:


11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir. Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde,en geç on beş gün içerisinde durum Bakanlığımıza bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir.


Bağımsız Çalışma İzni :


Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni koşullarını karşılamayan yabancı şirket ortağı ve şirket sahiplerine süreli çalışma izni verilebilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.